top of page

בעקבות עתירה, פורסמה מדיניות כניסת זרים לגדה המערבית בתקופת משבר הקורונה

עד למרץ 2020 הנושא של כניסת זרים לביקורים בגדה המערבית היה מוסדר בשני נהלים של המתפ"ש. על פי נהלים אלו, זרים המגיעים ממדינות שפטורות מאשרה מוקדמת לישראל, יכלו להיכנס לגדה דרך נתב"ג וישראל. זרים המגיעים ממדינות שאינן פטורות מאשרה, נדרשו לקבל קודם לכן אישור להיכנס לגדה. כל הנהלים הללו הוקפאו הלכה למעשה עם פרוץ משבר הקורונה. החל ממרץ 2020 נסגר נתב"ג לכניסת זרים לישראל וכך גם מעבר אלנבי, המעבר היבשתי בין ירדן לישראל, שדרכו נכנסים פלסטינים וזרים לגדה המערבית.


אולם, בעוד שמשרד הפנים פרסם מדיניות זמנית לכניסת זרים לישראל בתקופת הקורונה, המתפ"ש לא פרסם נהלים חדשים לכניסת זרים לגדה. במשך למעלה משנה המתפ"ש פעל ללא נהלים מוסדרים בנושא. כל שנכתב באתר המתפ"ש הוא כי בקשות של זרים להיכנס לאזור הגדה המערבית יש לשלוח לכתובת מייל מסוימת. מעבר לכך, לא פורסמו הטפסים שיש למלא והמסמכים שיש למסור. כמו כן לא היה ברור מהם הקריטריונים לאישור הבקשות, ומהי מסגרת הזמנים במסגרתה המתפ"ש יבחן ויאשר את הבקשות.

על רקע מקרה פרטני שבו טיפלה, פנתה עו"ד מיכל לופט למתפ"ש בסוגיה עקרונית זו, אך פניותיה לא נענו. רק לאחר שעו"ד מיכל לופט הגישה בנושא עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים, המתפ"ש פרסם ב-14.9.21 נוהל מסודר בנושא כניסת זרים לגדה המערבית בתקופת הקורונה. הנוהל כולל את הקריטריונים לאישור הבקשות, מסגרת הזמנים לטיפול בבקשות וכן את פרטי ההתקשרות עם היחידה המטפלת בנושא בתוך המתפ"ש. בכך, עו"ד לופט הביאה לשיפור השקיפות בעבודת המתפ"ש, לרווחת כלל האוכלוסיה המגיעה איתו במגע. בנוסף, בעקבות העתירה אושרה גם בקשת העותרים הספציפיים שעו"ד לופט ייצגה, להיכנס לגדה.


bottom of page