top of page

בג"ץ קיבל עתירה שכתבה עו"ד מיכל לופט: רישום נישואי ישראלי לזר צריך להיעשות על המקום


בית המשפט העליון הורה לבטל נוהל של משרד הפנים שעיכב את רישום הנישואין של ישראלים שנישאו לזרים, ואשר העביר את מצבם האישי ל"בבירור". כיום רישום ישראלי כ"נשוי" צריך להיעשות על המקום.


ביום 25.11.2019 קיבל בג"ץ עתירה של עמותת "גישה" נגד נוהל של משרד הפנים שאפשר לפקידי הרשות לעכב את רישומם של ישראלים כ"נשואים", אם נישאו לזרים. עו"ד מיכל לופט כתבה את העתירה וייצגה

את העמותה בעתירה זו, במסגרת עבודתה בעמותה.


עד לפרסום פסק הדין, ומזה שנים, קבע נוהל של משרד הפנים כי אזרח או תושב ישראלי המבקש להירשם כנשוי לאחר שנישא לבן זוג זר, יצטרך להמתין כחצי שנה. במהלך תקופת ההמתנה יירשם בספח תעודת הזהות של הישראלי כי המצב האישי שלו "בבירור". זאת, גם אם בני הזוג הציגו תעודת נישואין מישראל או מחו"ל שהיא מאומתת וקבילה כדין (כלומר, מקורית, מתורגמת ומאומתת באמצעות חותמת אפוסטיל).


העיכוב ברישום הוביל לפגיעה קשה באלפי זוגות, משום שרישום כנישואין בתעודת הזהות, מעבר לחשיבות ההצהרתית שבו, גם מביא עימו הטבות רבות שחלקן אינן ניתנות למי שאינו רשום כ"נשוי" במצב האישי. למשל, ישנם מקומות עבודה שמעניקים הטבות לבן הזוג הנשוי והטבות אלו ניתנות רק לאחר הצגת תעודת זהות שבה כתוב "נשוי". כמו כן, הטבות במס הכנסה וסיוע ממשלתי בקניית דירה ניתנים רק לזוגות המופיעים כנשואים בתעודת הזהות. מעבר לפגיעה זו, עצם העיכוב מנוגד לחוק מרשם האוכלוסין, לפיו פקיד לשכת האוכלוסין אינו מוסמך לסרב בקשה לרישום נישואין, אם הוצגה לו תעודת נישואין קבילה. העיכוב ברישום זוגות "מעורבים" גם מפלה אותם לעומת זוגות של ישראלים, שנרשמים על המקום לאחר הצגת תעודת נישואין- בין אם התחתנו בישראל או בחו"ל.


בשנת 2015 הגישה עמותת "גישה" עתירה כנגד הנוהל האמור של משרד הפנים, עתירה שנכתבה על ידי עו"ד מיכל לופט (בג"ץ 3987/15 גישה נ' משרד הפנים). בסמוך לאחר הגשת העתירה משרד הפנים מיהר ושינה את הנוהל, כך שתקופת ה"בירור" קוצרה מששה חודשים לשלושה חודשים. ואולם, המצב בפועל לא השתנה וכלל הזוגות המעורבים נאלצו להמתין תקופה של בין שלושה לששה חודשים על מנת להירשם כנשואים. לכן "גישה" דרשה שיינתן פסק דין בנושא.


בפסק הדין, שניתן כאמור ביום 25.11.2019 קבע בית המשפט העליון בצורה ברורה כי:


"לא נתונה בידי המשיבים הסמכות לקבוע הוראה רחבת-היקף בנוהל מטעמם, אשר תורה על תקופת "בירור" בטרם רישום שינוי המצב האישי של תושב על בסיס תעודה ציבורית..רישום מצבו האישי של אדם כנתון "בבירור" חורג מהוראות חוק המרשם, ואין לעשות כן".


לפיכך בית המשפט קבע כי הוראות הנוהל של משרד הפנים אשר מתייחסות לפרקטיקה של "בבירור" הינן בטלות. כתוצאה, ישראלים המגיעים למשרד הפנים ומבקשים להירשם כנשואים, ומציגים תעודת נישואין מאומתת וקבילה, צריכים להירשם באופן מיידי.


אם נתקלתם בקשיים ברישום נישואין על אף פסק הדין ותיקון הנוהל, פנו עוד היום למשרדנו ונשמח לסייע.


קישור לכתבות בנושא:Comments


bottom of page