top of page

נשים פלסטיניות בנות 40 ומעלה שנשואות לישראלים יוכלו לקבל תעודת זהות

בעקבות עתירה של ארגוני זכויות אדם ישראלים לבג"ץ, נגד חוק איחוד המשפחות הגזעני והמפלה (חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשפ"ב-2022), מדינת ישראל הודיעה לאחרונה על שיפורים מסוימים בחוק. לפי הודעתה, בניגוד לקבוע בחוק כיום, נשים פלסטיניות בנות 40 ומעלה, שנשואות לישראלים ומחזיקות בהיתר איחוד משפחות למעלה מ-10 שנים ברציפות, יוכלו להגיש בקשה לשדרוג המעמד לתושבות ארעית (א/5) וכך לקבל תעודת זהות ישראלית.

שיפור זה מתווסף להוראה שנוספה לחוק בשנת 2022, לפיה גברים ונשים מגיל 50 ומעלה, שמחזיקים בהיתר איחוד משפחות למעלה מ-10 שנים, יוכלו לשדרג מעמדם לתושבות ארעית.


מעמד של תושבות ארעית במדינה מעניק לתושבים זכויות רבות. הם יכולים לקבל ביטוח בריאות מסובסד וכן עשויים להיות זכאים לקצבאות וגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי. כמו כן הם יכולים לנהוג בישראל, לצאת מישראל דרך שדה התעופה הבינלאומי בן גוריון ולעבוד בישראל במקצועות שמוסדרים על ידי חקיקה ומוגבלים רק לבעלי תושבות ארעית ומעלה, דוגמת רופאים, רוקחים ועוד.


לשם קבלת התעודה צריך להגיש בקשה למשרד הפנים ולצרף לה מסמכים רבים המעידים כי מרכז החיים של המשפחה עודנו בישראל. הבקשה תועבר לבחינת שב"כ ומשטרה ויתכן שהזוג יוזמן לראיון על אודות חייהם המשותפים בישראל. מומלץ להסתייע בעורך דין לצורך הגשת בקשה זו על מנת להבטיח שהיא תטופל כנדרש ותאושר בהצלחה, ועל מנת שלא להביא חלילה למצב שבו אישור איחוד המשפחות עצמו יבוטל.


לעו"ד מיכל לופט ניסיון רב ומומחיות בתיקי איחוד משפחות של ישראלים ופלסטינים ובהגשת בקשות לשדרוג מעמד. אם הנכם עומדים בקריטריונים ומבקשים להגיש בקשה לשדרוג לתעודת זהות, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page