top of page

משרד הפנים במזרח ירושלים סגור מאז ה-7.10- תלונה הוגשה למנכ"ל רשות האוכלוסין

בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, לשכות רבות של רשות האוכלוסין נסגרו לקבלת קהל למשך שבועות רבים. בהדרגה, מרבית הלשכות נפתחו ומתן השירותים לאזרחים ולתושבים, הן בתחומי אשרות והן בתחומי מרשם, התחדש.


יוצאת דופן מכך היא לשכת מזרח ירושלים (ואדי ג'וז) שעד עתה לא נפתחה לקבלת קהל- משך למעלה מחודשיים וחצי. משרד הפנים לא פרסם הסבר לציבור או צפי לחזרת הלשכה לפעילות והמשמעות היא פגיעה קשה במאות ואלפי התושבים שנזקקים לשירותי הלשכה. תורים רבים שהיו קבועים לאוקטובר והלאה, בוטלו מבלי שניתן תור חדש, הטיפול בבקשות רבות הוקפא לזמן רב ולא ניתן להגיש בקשות חדשות.


לנוכח הפגיעה הקשה בתושבי מזרח ירושלים, ואפלייתם לעומת תושבי ישראל האחרים שמקבלים שירותים באופן שוטף מלשכות האוכלוסין האחרות, ביום 17.12.23 שלחה עו"ד מיכל לופט תלונה למנכ"ל רשות האוכלוסין ודרישה לפתוח את הלשכה לאלתר. בתלונה הדגישה עו"ד לופט שאם משרד הפנים אינו יכול לפתוח מסיבה כלשהיא את הלשכה, עליו לאפשר לתושבים לקבל שירותים מכל הלשכות האחרות בארץ, ללא שום אבחנה או הפליה. עו"ד לופט הוסיפה כי אם הלשכה לא תיפתח בקרוב, תוגש עתירה בנושא לבית המשפט המוסמך.Comments


bottom of page